Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nowe obostrzenia dotyczące przedszkoli

Nowe obostrzenia dotyczące przedszkoli

UWAGA!!!

Od 27.03 do 9.04.2021 roku zamknięte zostaną przedszkola i żłobki zgodnie z decyzją premiera.

Zapewniona będzie tylko opieka dla dzieci rodziców do tego uprawnionych zgodnie z rozporządzeniem, czyli

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Osoby chcące skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu bardzo prosimy o wypełnienie stosownego wniosku, który można pobrać od osób dyżurujących w szatni podczas odbierania dzieci z przedszkola.

 

W Wielki Piątek 02.04.2021 roku przedszkole będzie zamknięte, jest to dodatkowy dzień wolny od pracy ustalony z Organem Prowadzącym Przedszkole.

 

 

Data dodania: 2021-03-25 17:44:37
Data edycji: 2021-03-29 16:20:49
Ilość wyświetleń: 760
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej