Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  PRZEDSZKOLA NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W  WĘGROWIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

 

1)  Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Przedszkole nr 1 im. Czesława Janczarskiego  z siedzibą w Węgrowie przy  ul. Klonowej 4,  tel. 25 792 33 14, e-mail:  przedszkole.nr1@serwus.pl

 

2)   Państwa dane osobowe i dane osobowe Waszego dziecka przetwarzane będą w celu:

realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty, – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,

przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania    z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f   RODO, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3)     Odbiorcami Państwa danych osobowych i danych osobowych  dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np. firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy rachunkowe, audytowe i konsultingowe.

 

4)     Pani/Pana dane osobowe i dane Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności oświatowych, podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku  z umową,

realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,

statystycznych i archiwizacyjnych,

a w zakresie otrzymywania korespondencji okolicznościowej, publikacji Państwa wizerunku i wizerunku Państwa dziecka od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.

 

5)     Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, kopii danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe, w przypadku udzielenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania korespondencji okolicznościowej, publikacji wizerunku – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

6)     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa

Data dodania: 2019-02-13 17:27:02
Data edycji: 2019-05-03 15:05:29
Ilość wyświetleń: 2126
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej