Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kryteria przyjęć do przedszkola

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Węgrowa.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Węgrowa mogą być przyjęte w rekrutacji uzupełniającej jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina będzie nadal dysponować wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
  2. niepełnosprawność dziecka
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
  4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
  5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
  6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą
 4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przy uwzględnieniu powyższych kryteriów,
  gdy przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, ustalone przez Radę Miejską Węgrowa:

 

Kryteria dodatkowe

Ilość punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 1.  

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka

10 pkt.

oświadczenie

 1.  

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka

5 pkt.

oświadczenie

 1.  

Deklarowana liczba godzin ponad podstawę programową

2 pkt. za 1 godz.

-

 1.  

Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola, do którego złożony został wniosek o przyjęcie dziecka

2 pkt.

-

Data dodania: 2019-02-23 13:09:03
Data edycji: 2020-02-28 18:31:23
Ilość wyświetleń: 1488
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej